Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 25/09: Chốt giá ký Sancho; Cập nhật vụ Telles