Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 24/08: Đẩy đi 3 cái tên; Định đoạt vụ Pogba