Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 20/08: Bước ngoặt vụ Sancho; Sắp hoàn tất HĐ mới