Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 19/07: Chốt vụ Greenwood; Hoàn tất 3 HĐ mới