Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 16/07: Điều kiện Sancho tới OTF; Chốt ký 3 tân binh