Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 13/08: Chốt vụ Sancho; Điều kiện Lingard ở lại OTF