Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 09/08: Động thái mới vụ Sancho; Chốt tương lai Pogba