Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 05/10: Chốt sổ 3 tân binh; Thêm cái tên rời OTF