Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 04/09: Cú hích Sancho; Chốt vụ ký HĐ Thiago