Lưu trữ thẻ: Chuyển nhượng M.U 02/09: Chốt vụ Sancho; Đàm phán ký Thiago