Lưu trữ thẻ: 2 cái tên rời OTF; Đàm phán ký sao Serie A